;

Θανάσης Τριαρίδης

Ειδύλλια
ή
τα χύσια του μεσημεριού

οι μεγάλες ώρες της ανθρωπότητας


Τα Ειδύλλια ή τα χύσια του μεσημεριού είναι μια σειρά αφηγήσεων (ή μια ακόμη αφήγηση – αν παίζει ρόλο η διατύπωση για τις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής  –  γ ι α   τ η   ζ ω ή   π ο υ   ε ί  ν α ι    π ρ  ω τ ί σ τ ω ς   σ  υ γ κ ι ν η τ ι κ ή.

Εξ ου και ο υπότιτλος του βιβλίου: Οι μεγάλες ώρες της ανθρωπότητας.

Τα Ειδύλλια ξεκίνησαν (και αυτά) εκείνη τη μέρα του Σεπτεμβρίου του 1983 στο δάσος του Σέιχ-Σου, στη Θεσσαλονίκη. Ήμουνα τότε δεκατριών χρονών.

Και τα Ειδύλλια (και κάθε άλλη αφήγηση) δεν ολοκληρώθηκαν και δεν θα ολοκληρωθούν ποτέ (για τελειωμένες αφηγήσεις να πάτε σε παπάδες και φιλοσόφους – όχι εδώ). Απομένουν μια ατελής ορμή που αναμένει την κατά περίπτωση στιγμιαία (τσακ-μπαμ) ολοκλήρωσή της στο μαλακό υπογάστριο του κάθε αναγνώστη (όσο και όπως – ή και ό π ω ς - ό π ω ς , σαν τις απελπισμένες αποκρούσεις των αμυντικών στο ποδόσφαιρο).

***

Τα Ειδύλλια δημοσιεύονται αποσπασματικά (εξάλλου, όπως σαφώς αναλύθηκε, όλα αποσπάσματα είναι – τι να λέμε). Δυο από αυτά (Η ψωλοσυλλέκτρια και Το Ξεψύχυσμα) αποτέλεσαν τις δύο πρώτες πλακέτες των (δικών μου) εκδόσεων γκάβλα (οι οποίες κυκλοφορούν δωρεάν σε όλα τα καλά κωλοχανεία). Επίσης δημοσιεύονται σε περιοδικά, φυλλάδια και όπου αλλού – αλλά, πλέον, και στο Διαδίκτυο.

Τα Ειδύλλια γράφονται μόνο για τον συγγραφέα τους – μα εκδίδονται για τον «λαό», για να γκαβλώσει ο κόσμος… Ως εκ τούτου, και αυτά (όπως και κάθε άλλο γραπτό μου εξάλλου) είναι ελεύθερα από κάθε «πνευματικό δικαίωμα» ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια μπούρδα… Ο καθένας μπορεί να τα αναπαράξει, να τα τεμαχίσει, να τα παραλλάξει, να τα κάνει ό,τι θέλει – όσο επιθετικότερη είναι η παρέμβαση του, τόσο θα μεγαλώνει η στύση μου…

Όποτε (και εφόσον) προκύπτουν καινούρια Ειδύλλια, φυσικά θα προστίθενται στην παρούσα ηλεκτρονική έκδοση.


Θανάσης Τριαρχίδης
(επιτέλους ας γράψουμε το όνομά μας ελεύθερα)


***


Η α π ώ λ ε ι α ή το πώς ένας Πρόλογος γίνεται Κυρίως Θέμα (2009)

(Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό POETIX 1, την άνοιξη του 2009)

Η ψ ω λ ο σ υ λ λ έ κ τ ρ ι α ή όταν εμφανίζεται η Βεατρίκη (2008)

(Εκδόθηκε στην υπ' αριθμόν 1 πλακέτα των εκδόσεων γκάβλα τον Δεκέμβριο του 2008.
Επίσης δημοσιεύτηκε στο περιοδικό POETIX 1, την άνοιξη του 2009)

Το ξ ε ψ ύ χ υ σ μ α ή ημέρα Κ υ ρ ι α κ ή στην Καπέλα Σιξτίνα (2008)

(Εκδόθηκε στην υπ' αριθμόν 2 πλακέτα των εκδόσεων γκάβλα τον Δεκέμβριο του 2008